Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže - národní kvalifikační zkouška

Vesna, o.p.s. dne 7.7. 2016 obdržela autorizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která ji opravňuje k provádění národní kvalifikační zkoušky: Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (kód: 75-009-N)

Pro koho je zkouška určena:
Zájemci o autorizovanou zkoušku a získání osvědčení z profesní kvalifikace Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže (kód: 75-008-N) podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Průběh zkoušky:
Dětský kroužekV rámci průběhu zkoušky jsou ověřovány znalosti a dovednosti uchazeče, spojené s organizací a pořádáním zotavovacích akcí pro děti a mládež. Děti a mládež v rámci tohoto standardu jsou chápáni jako účastníci výchovy a vzdělávání ve věku 3 – 30 let. Před zkouškou je nutné, aby si uchazeč detailně prostudoval Hodnoticí standard pro tuto profesní kvalifikaci, který nalezne včetně dalších důležitých informací v platném znění na webu: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-749-Hlavni_vedouci_zotavovaci_akce_deti_a_mladeze/revize-1181/hodnotici-standard. Zkušební komisaři budou při zkoušce přihlížet také k úrovni komunikace a schopnosti komunikovat s určitou věkovou kategorií cílové skupiny v souladu se zaměřením jednotky a věkové kategorie, kterou si uchazeč vybere. Písemná příprava i ústní zkouška s ověřením všech kompetencí probíhá v učebně Vesny, o.p.s. za přítomnosti 2 autorizovaných zástupců. Konkrétní podmínky, předpoklady a další informace budou zaslány uchazečům po odevzdání přihlášky a zaplacení zálohy.

 

Uchazeč autorizované osobě odevzdá v písemné a elektronické podobě minimálně 7 dní před dnem konání zkoušky:
  • Písemně vypracovaný popis modelové výchovně-vzdělávací aktivity (VVA). Pro potřeby standardu se modelovou výchovně-vzdělávací aktivitou (VVA) rozumí minimálně 8 hodinová práce s dětmi a mládeží (forem, metod, cílů), rozvržených do 1 dne či do několika logicky provázaných celků.
  • Písemně vypracovaný rámcový program zotavovací akce pro děti a mládež (PZA). Pro potřeby standardu rozumíme rámcovým plánem zotavovací akce pro děti a mládež (PZA) rozpis programu zotavovací akce po jednotlivých dnech pro věkovou skupinu dětí a mládeže dle vlastního výběru uchazeče a zpracovaný v souladu s existujícím školním vzdělávacím programem vybraného střediska volného času nebo výchovně-vzdělávacím programem vybrané organizace.

Uchazeč u zkoušky doloží:
Certifikát o absolvování kurzu první pomoci o minimálním rozsahu 20 hodin.

 

Cena zkoušky:
6.500,- Kč, pro absolventy Kvalifikačních kurzů Vesny, o.p.s. je poskytována sleva 500,- Kč.

Celková doba zkoušky:
Doba zkoušky se pohybuje v rozmezí 3-5 hodin.

Autorizovaní zástupci autorizované osoby:

  • Mgr. Milan Heroudek
  • Ing. Michal Klumpner
  • Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

 

 

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy