Kreativní metody muzikoterapie

Jedná se o základní kurz vedený interaktivní a prožitkovou formou. V první části kurzu budou účastníci kurzu seznámeni s postavením muzikoterapie mezi kreativními metodami. Následně bude blok, ve kterém bude účastníkům kurzu zážitkovou formou předvedena švédská metoda FMT. Většina času kurzu bude věnována Kognitivně-behaviour orientované muzikoterapii, ve které se účastníci kurzu zaměří na jednotlivé muzikoterapeutické techniky s přihlédnutím k různým typům zdravotního postižení.

Profil absolventa kurzu:
Absolvent základního kurzu získá přehled o a možnostech muzikoterapeutických technik v praxi. Formou prožitku získá vhled do problematiky muzikoterapie a skrze zážitek bude schopen přijímat techniku jako jednu z možností nástrojů pro další práci s klientem. Kurz může posloužit jako úvodní seznámení s oborem muzikoterapie pro zaměstnance v pomáhajících profesích (sociálních službách a školství), osoby pečující o osobu blízkou, ale také pro veškeré zájemce o danou problematiku. V návaznosti na tento kurz pracujeme na koncepci dlouhodobého kurzu muzikoterapie, který bude přímo připravovat pracovníky v sociálních služeb pro práci v oblasti muzikoterapie.

Obsah kurzu:

  • Úvod do muzikoterapie
  • Švedská FMT metoda
  • Kognitivně-behaviour orientovaná muzikoterapie se zaměřením na jednotlivé muzikoterapeutické techniky s přihlédnutím k různým typům zdravotního postižení
  • Shrnutí kurzu

Číslo akreditace: A2018/0128-SP/PC

lektorka: PhDr. Katarína Grochalová je diplomovaný hudební terapeut FMT-metody.  Studovala FMT-metodu na hudebně-terapeutickém institutu ve švédské Uppsale. Kromě toho absolvovala hudebně-terapeutický kurz M. Gerlichové v Praze, základní a první licenční kurz Tomatisovy metody ve Stockholmu a výcvik programu MUISK v Uppsale.

Pracuje jako hudební terapeut na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné v Brně a věnuje se přednáškové činnosti. Je autorkou článků o FMT-metodě a příspěvku v publikaci Základy muzikoterapie – Grada 2009.

Je členkou asociace švédských muzikoterapeutů.

FMT-metoda je specifický druh terapie, která pochází ze Švédska. Metodu vytvořil a zpracoval pan Lasse Hjelm na základě svých dlouholetých zkušeností z praxe v rehabilitačním centru v Uppsale. Od roku 1987 se metoda vyučuje na soukromém hudebně-terapeutickém institutu - Musikterapiinstitutet Uppsala. Studium je tříleté včetně praxe a absolvent získá titul "Diplomovaný terapeut".

FMT-metoda je považována za léčebnou metodu s vlivem na nervový a svalový systém lidského organismu, při níž se pracuje individuálně a neverbálně. Švédský název "FMT - Funktionsinriktad musikterapi" znamená v překladu hudební terapie se zaměřením na funkce lidského těla. Používají se zde jednoduché melodie - kódy (celkem asi 20), které terapeut hraje na akustický klavír a adept (označení pro klienta, pacienta) reaguje hrou na bicí nástroje. Hra není samoúčelná, neboť terapeut vede adepta ke konkrétní činnosti. Pro bicí nástroje se používá přibližně 30 modelů různého uspořádání (sestav) nástrojů. Postupuje se od nejjednodušších sestav, kdy adept hraje na jeden nástroj, ke složitějším sestavám se šesti a více nástroji. Hudba je u této metody prostředek pro spolupráci terapeuta a adepta: pomocí klavíru, bicích nástrojů a speciálních paliček na bicí nástroje se u adepta rozvíjí pohyb, tzn. jeho motorické funkce a integrují další smyslové funkce - zrak, sluch, hmat. Adept je nucen začít sledovat a zapojovat svou stabilitu, koordinaci pohybu, koncentraci, logické myšlení, paměť, okrajové - periferní vidění a orientaci v prostoru. Speciální stimulující prostředí a spolupráce mezi terapeutem a adeptem pozitivně ovlivňuje a podněcuje adeptův nervový systém.

Terapeutické sezení je náročné na koncentraci a představuje 20-25 minut efektivního hraní. Terapii je vhodné dělat jednou týdně, v některých případech stačí jednou za dva týdny.

FMT-metoda ovlivňuje-stimuluje vývoj motorických, poznávacích (kognitivních) a emocionálních funkcí adepta. Je zvlášť vhodná při poruchách všech výše jmenovaných funkcí, uplatňuje se tedy jako léčebná metoda při:

  • kongenitálních a získaných poruchách vývoje mozku a svalů - dětská mozková obrna, chromozomální poruchy - Trizomie 21 - DS, TS a jiné syndromy, poškození mozku (následkem náhlé mozkové příhody, úrazů apod.),
  • poruchách chování, autismu, Aspergerova syndromu, psychických poruchách - demence, deprese, Parkinsonova a Alzheimerova nemoc,
  • specifických vývojových poruchách učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, hyperaktivitě a problémech s koncentrací - ADHD, ADD,
  • u nevidomých, slabozrakých a sluchově postižených,
  • poruchách spánku, vyčerpání, stresu, úzkostných stavech,
  • bez specifické diagnózy na udržení dobré tělesné a psychické kondice bez omezení věku.

Kognitivně-behaviour zaměřená muzikoterapie částečně vychazí ze švédského muzikoterapeutického programu MUISK  - Musik inför skolan – ( doslovní překlad - hudba u dětí předškolního věku).

Tento model muzikoterapie se zaměřuje na zlepšování sociálni integrace, komunikace a procesu učení. Podporuje vnímání, koncentraci, paměť a stimuluje pohyb a verbalní projev.

Kreativní kognitivně –behaviour orientovaná muzikoterapie je verbální, skupinová a je vhodná nejenom pro děti předškolního a ranného školního věku, ale i dospívající a dospělé lidi s poruchami vyvoje tělesného a mentálního charakteru.

Muzikoterapeutka Katarína Grochalová přizpůsobila aktivity kognitivně-behaviour zaměřené muzikoterapie našim podmínkám a vychází přitom z pozorovaní potřeb dětí a dospělých klientů, kteří vyžadují speciální péči, včetně klientů se zrakovými a sluchovými vadami.

Ukázka muzikoterapeutických aktivit kognitivně –behaviour orientované muzikoterapie proběhne převážně prožitkovou formou.

místo: Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno

Termín: 21.9.2018 v 9 - 16 h
Cena: 1 680 Kč


Přihlásit se můžete zde

Vesna, o.p.s. je v insolvenci a směřuje k zániku

Neposílejte žádné peníze na účet Vesna, o.p.s., nepřihlašujte se na tábory ani kurzy