Kreativní metody muzikoterapie

Jedná se o základní kurz vedený interaktivní a prožitkovou formou. V první části kurzu budou účastníci kurzu seznámeni s postavením muzikoterapie mezi kreativními metodami. Následně bude blok, ve kterém bude účastníkům kurzu zážitkovou formou předvedena švédská metoda FMT. Většina času kurzu bude věnována Kognitivně-behaviour orientované muzikoterapii, ve které se účastníci kurzu zaměří na jednotlivé muzikoterapeutické techniky s přihlédnutím k různým typům zdravotního postižení.

Profil absolventa kurzu:
Absolvent základního kurzu získá přehled o a možnostech muzikoterapeutických technik v praxi. Formou prožitku získá vhled do problematiky muzikoterapie a skrze zážitek bude schopen přijímat techniku jako jednu z možností nástrojů pro další práci s klientem. Kurz může posloužit jako úvodní seznámení s oborem muzikoterapie pro zaměstnance v pomáhajících profesích (sociálních službách a školství), osoby pečující o osobu blízkou, ale také pro veškeré zájemce o danou problematiku. V návaznosti na tento kurz pracujeme na koncepci dlouhodobého kurzu muzikoterapie, který bude přímo připravovat pracovníky v sociálních služeb pro práci v oblasti muzikoterapie.

Obsah kurzu:

  • Úvod do muzikoterapie
  • Švedská FMT metoda
  • Kognitivně-behaviour orientovaná muzikoterapie se zaměřením na jednotlivé muzikoterapeutické techniky s přihlédnutím k různým typům zdravotního postižení
  • Shrnutí kurzu

Číslo akreditace: A2018/0128-SP/PC

lektorka: PhDr. Katarína Grochalová

Vystudovala konzervatoř - obor flétna, poté hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1999-2002 studovala hudební terapii ve Švédsku, v Uppsalském hudebně-terapeutickém institutu, pod vedením Lasse Hjelma, zakladatele FMT-metody. V roce 2002 studium úspěšně zakončila a stala se "Diplomovaným muzikoterapeutem FMT-metody". Je členkou FMT-terapeutické společnosti ve Švédsku - RFDM (Riksföreningen För Diplomerade Musikterapeuter Funktionsinriktad Musikterapi FMT). O FMT-metodě a dosažených výsledcích přednáší na seminářích společností pomáhajících dětem se zdravotním postižením.

FMT-metoda je specifický druh terapie, která pochází ze Švédska. Metodu vytvořil a zpracoval pan Lasse Hjelm na základě svých dlouholetých zkušeností z praxe v rehabilitačním centru v Uppsale. Od roku 1987 se metoda vyučuje na soukromém hudebně-terapeutickém institutu - Musikterapiinstitutet Uppsala. Studium je tříleté včetně praxe a absolvent získá titul "Diplomovaný terapeut".

FMT-metoda je považována za léčebnou metodu s vlivem na nervový a svalový systém lidského organismu, při níž se pracuje individuálně a neverbálně. Švédský název "FMT - Funktionsinriktad musikterapi" znamená v překladu hudební terapie se zaměřením na funkce lidského těla. Používají se zde jednoduché melodie - kódy (celkem asi 20), které terapeut hraje na akustický klavír a adept (označení pro klienta, pacienta) reaguje hrou na bicí nástroje. Hra není samoúčelná, neboť terapeut vede adepta ke konkrétní činnosti. Pro bicí nástroje se používá přibližně 30 modelů různého uspořádání (sestav) nástrojů. Postupuje se od nejjednodušších sestav, kdy adept hraje na jeden nástroj, ke složitějším sestavám se šesti a více nástroji. Hudba je u této metody prostředek pro spolupráci terapeuta a adepta: pomocí klavíru, bicích nástrojů a speciálních paliček na bicí nástroje se u adepta rozvíjí pohyb, tzn. jeho motorické funkce a integrují další smyslové funkce - zrak, sluch, hmat. Adept je nucen začít sledovat a zapojovat svou stabilitu, koordinaci pohybu, koncentraci, logické myšlení, paměť, okrajové - periferní vidění a orientaci v prostoru. Speciální stimulující prostředí a spolupráce mezi terapeutem a adeptem pozitivně ovlivňuje a podněcuje adeptův nervový systém.

Terapeutické sezení je náročné na koncentraci a představuje 20-25 minut efektivního hraní. Terapii je vhodné dělat jednou týdně, v některých případech stačí jednou za dva týdny.

FMT-metoda ovlivňuje-stimuluje vývoj motorických, poznávacích (kognitivních) a emocionálních funkcí adepta. Je zvlášť vhodná při poruchách všech výše jmenovaných funkcí, uplatňuje se tedy jako léčebná metoda při:

  • kongenitálních a získaných poruchách vývoje mozku a svalů - dětská mozková obrna, chromozomální poruchy - Trizomie 21 - DS, TS a jiné syndromy, poškození mozku (následkem náhlé mozkové příhody, úrazů apod.),
  • poruchách chování, autismu, Aspergerova syndromu, psychických poruchách - demence, deprese, Parkinsonova a Alzheimerova nemoc,
  • specifických vývojových poruchách učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, hyperaktivitě a problémech s koncentrací - ADHD, ADD,
  • u nevidomých, slabozrakých a sluchově postižených,
  • poruchách spánku, vyčerpání, stresu, úzkostných stavech,
  • bez specifické diagnózy na udržení dobré tělesné a psychické kondice bez omezení věku.

místo: Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno

Termín: 18.5.2018v 9 - 16 h
Cena: 1 680 Kč


Přihlásit se můžete zde