Právní minimum

 

V rámci kurzu se účastníci kurzu zaměří na fungování právního systému v ČR. Převážná část kurzu bude věnována hlavním odvětvím práva v ČR.

Obsah kurzu:

- legislativní proces

- normotvorba a prameny práva

- aplikace práva

- veřejné právo – Ústava, trestní právo, správní právo (hmotně právní úprava včetně procesní s důrazem na nejběžnější uplatnění pro fyzické osoby), osvojení základních práv a povinností občana

- soukromé právo – občanské právo, pracovní právo, obchodní právo (hmotně právní úprava včetně procesní s důrazem na nejběžnější uplatnění pro fyzické osoby) osvojení základních práv a povinností občana

- závěr semináře, jeho shrnutí a zodpovězení případných dotazů

Cílem kurzu je porozumění daným tématům, zlepšení právního povědomí pedagogických pracovníků a pochopení fungování právního systému v ČR. Účastníci kurzu budou schopni získané informace a dovednosti využívat při jejich přímé pedagogické činnosti.

Kurz je určen: učitelům ZSV, výchovy k občanství, občanské nauky a právní nauky.

č. akreditace: MSMT-22340/2017-2-1008

lektor: Mgr. Jaroslav Bárta

rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Termín: 6.4.2018 8:30 - 13:00 h
Cena: 1 000 Kč


Přihlásit se můžete zde